ČO JE VÝKONNOSTNÁ KNIŽKA PSA A KDE POŽIADAŤ O JEJ VYSTAVENIE

Za výkonnostnú knižku (VK) sa považuje Výstavný a výkonnostný preukaz psa (napr. VK ZŠK SR, IRO, agility, Príloha k preukazu pôvodu psa) vydaný oficiálnym subjektom.  VK pre slovenských občanov pre športy pod Zväzom športovej kynológie SR vydáva sekretariát ZŠK SR na zákalde predloženej žiadosti (zverejnená na stránke ZŠK). Pre konkrétneho psa je vydaná iba jedna VK až do úplného zapísania. Potom je možné požiadať o novú VK. Do VK sa zapisuje mikročip resp. aj tetovanie, ktoré identifikuje konkrétne zviera. Mikročip, resp. tetovacie číslo musia byť identické s údajom uvedeným v preukaze pôvodu psa, resp. v  Petpase (očkovací preukaz psa – pri psoch bez preukázateľného pôvodu).

VK je od roku 2021 v SR povinná na oficiálnych podujatiach od úrovne 2 (OB 2, RO 2), Do VK sa zapisujú výsledky iba z oficiálnych podujatí (preteky, skúšky). Bez VK v úrovni 2 nie je možné psa na oficiálnu akciu prijať a posúdiť. VK sa predkladá pri prezentácií a musí byť riadne vyplnená. Nevyplnená VK nie je platná, pes sa nemôže s takouto VK oficiálnej akcie zúčastniť , a keď sa akcie zúčastnil, výsledok bude anulovaný. Taktiež sa neakceptujú neoficiálne VK (vydané iným subjektom ako oficiálnym subjektom konkrétnej krajiny – člena FCI). 

Som občan SR, kde môžem požiadať o VK ?

1. VK môže zabezpečiť chovateľ pre svoje šteniatka a odovzdať ju spolu s preukazom pôvodu novým majiteľom zvierat. O vystavenie VK požiada pri zápise šteniat do plemennej knihy. Vystavenie je spoplatnené za základe aktuálneho cenníka ZŠK SR.   

2. O vystavenie VK môže požiadať majiteľ psa na sekretariáte ZŠK SR (žiadosť o vystavenie a kontakt je uvedený na internetovej stránke Zväzu: http://zsksr.sk/kontakt/).

Psy s preukazom pôvodu: K vystaveniu VK je potrebné predložiť/zaslať kópiu preukazu pôvodu psa s jasne viditeľnými údajmi a číslom mikročipu.
V prípade, ak majiteľ požaduje do novej knižky zapísať aj výsledky z doposiaľ absolvovaných skúšok, resp. výstav, je nutné predložiť kópiu príslušného potvrdenia z akcie (oficiálne tlačivo, ktoré pretekár/vystavovateľ dostal po ukončení akcie).  Zápisy do preukazu pôvodu môže vykonávať iba poverená osoba sekretariátu ZŠK SR alebo rozhodca.   

Psy bez preukazu pôvodu: K vystaveniu VK je nutné predložiť kópiu strany očkovacieho preukazu (Pasu spoločenského zvieraťa – Pet Passport / Petpass), na ktorej je viditeľne uvedené:  meno psa, číslo mikročipu a registračné číslo Petpass-u. V prípade požiadavky o spätný zápis už absolvovaných oficiálnych podujatí zaslať kópiu Potvrdenia o vykonaní skúšky (oficiálne tlačivo, ktoré pretekár dostal po ukončení akcie).

Nie som občan SR a chcem sa zúčastniť oficiálnej akcie v SR ?

Na skúškach a pretekoch v SR sa postupuje podľa skúšobných pravidiel platných v Slovenskej republike. VK zahraničných pretekárov sa akceptujú, ak boli vydané oficiálnym zväzom, asociáciou tej ktorej konkrétnej krajiny.    

Som občan SR a idem pretekať do zahraničia. Platí tam slovenská VK?

Áno. Na jedného psa je vždy vydaná iba jedna VK. Účasť na Kvalifikačných pretekoch a majstrovstvách je účasť podmienená predložením oficiálnej VK (VK je povinná).