ČO JE VÝKONNOSTNÁ KNIŽKA PSA A KDE POŽIADAŤ O JEJ VYSTAVENIE

Každý pes, prihlásený na oficiálnu skúšku/preteky, musí mať vystavenú výkonnostnú knižku (VK) na konkrétneho jedinca, do ktorej sa zapisujú výsledky iba z oficiálnych akcií. Bez nej nie je možné psa na oficiálnu akciu prijať a posúdiť. VK sa predkladá pri prezentácií a musí byť riadne vyplnený. Nevyplnená VK nie je platná, pes sa nemôže s takouto VK zúčastniť oficiálnej akcie, a keď sa akcie zúčastnil, výsledok bude anulovaný. Taktiež sa neakceptujú neoficiálne VK (vydané iným subjektom ako oficiálnym subjektom konkrétnej krajiny – člena FCI). 

Za VK sa považuje Výstavný a výkonnostný preukaz psa (napr. VK ZŠK SR, IRO, agility, Príloha k preukazu pôvodu psa) vydaný oficiálnym subjektom.  VK pre slovenských občanov pre športy pod Zväzom športovej kynológie SR vydáva sekretariát ZŠK SR. Pre konkrétneho psa je vydaný iba jeden výkonnostný preukaz až do jeho úplného zapísania. Potom je možné požiadať o novú VK. Do VK sa zapisuje mikročip resp. aj tetovanie, ktoré identifikuje konkrétne zviera. Mikročip, resp. tetovacie číslo musia byť identické s údajom uvedeným v preukaze pôvodu psa, resp. v  Petpase (očkovací preukaz psa – pri psoch bez preukázateľného pôvodu). Číslo výkonnostného preukazu psa musí byť zapísané v preukaze pôvodu psa.

Som občan SR, kde môžem požiadať o VK ?

1. VK môže zabezpečiť chovateľ pre svoje šteniatka a odovzdať ju spolu s preukazom pôvodu novým majiteľom zvierat. O vystavenie VK požiada pri zápise šteniat do plemennej knihy. Vystavenie je spoplatnené (cca 1 EUR /VK).   

2. O vystavenie VK môže požiadať majiteľ psa na sekretariáte ZŠK SR (kontakt je uvedený na internetovej stránke Zväzu: http://zsksr.sk/kontakt/).

Psy s preukazom pôvodu: K vystaveniu VK je potrebné predložiť/zaslať poštou originál preukazu pôvodu psa (odporúča sa posielať 1.triedou doporučene a zásielku poistiť). V prípade, ak majiteľ požaduje do novej knižky zapísať aj výsledky z doposiaľ absolvovaných skúšok, resp. výstav, je nutné predložiť príslušné potvrdenia z akcií na oficiálnych tlačivách, ktoré pretekár/vystavovateľ dostal po ukončení akcie.  Zápisy do preukazu pôvodu môže vykonávať iba poverená osoba sekretariátu ZŠK SR alebo rozhodca.   

Psy bez preukazu pôvodu: K vystaveniu VK je nutné predložiť kópiu strany očkovacieho preukazu (Pasu spoločenského zvieraťa – Pet Passport / Petpass), kde je viditeľne uvedené:  meno psa, pohlavie, dátum narodenia a číslo mikročipu.  

Nie som občan SR a chcem sa zúčastniť oficiálnej akcie v SR ?

Na skúškach a pretekoch v SR sa postupuje podľa skúšobných pravidiel platných v Slovenskej republike. VK zahraničných pretekárov sa akceptujú, ak boli vydané oficiálnym zväzom, asociáciou tej ktorej konkrétnej krajiny.    

Som občan SR a idem pretekať do zahraničia. Platí tam slovenská VK?

Áno. Na jedného psa je vždy vydaná iba jedna VK.