Reakcia PDF Tlačiť

Milí priatelia Obedience,
vzhľadom na narastajúce množstvo ľudí, ktoré nás kontaktuje a dištancuje sa od pripravovanej aktivity tzv. „Otvoreného listu vedeniu Obedience“,


s ktorou sú proti svojej vôli spájaní, rozhodli sme sa reagovať. So zámerom, aby aj širšia verejnosť vedela, čo je obsahom uvedeného listu, zverejňujeme ho v plnom znení tak, ako nám bol poslaný. Vo vlastnostiach listu je autorom zapísaný nejaký Jožko. Dokument bol rozposlaný elektronicky pani Denisou R. na vybraný okruh asi vhodných ľudí so slušným predslovom o snahe pomôcť Obedience. Našu verejnú formu reakcie sme zvolili z dôvodu jednoduchého informovania čo najširšej kynologickej verejnosti.
Presné znenie dokumentu:

 

"Otvorený list adresovaný vedeniu kynologického športu Obedience v Slovenskej republike.

Vážené vedenie Obedience v Slovenskej republike,
cítime stagnáciu Obedience v Slovenskej republike preto sme založili skupinu Rozvoj Obedience Akčný plán kde si vymieňame názory, diskutujeme a navrhujeme aké zmeny by pomohli rozvoju obedience v Slovenskej republike.

Sme odborná skupina pozostávajúca zo všetkých krajov Slovenskej republiky ktorá aktívne preteká, organizuje a pomáha nadšencom Obedience v kynologických kluboch či neregistrovaných spoločenstvách ktoré aktívne trénujú .
Diskusia v rámci skupiny a následná verejná diskusia vyústila k pomenovaniu najpálčivejších problémov a k návrhu viacerých opatrení ktoré zlepšia kvalitu a transparentnosť obedience na Slovensku.
- Zabezpečiť zmenu stanov Obedience Slovakia tak aby bolo združenie otvorenejšie a transparentnejšie,
- Výkonný výbor pozostávajúci z volených členov, volené kontrolné orgány,
- Zásadné rozhodnutia prijímať v reprezentatívnych orgánoch hlasovaním,
- Transparentné financovanie združenia pomocou grandov, príspevkov klubov , ZŠK SR a SKJ,
- Jasná schéma financovania reprezentantov na MS, rozhodcov, stevardov,
- Podpora vzdelávania rozhodcov a stevardov,
- Získavanie grandov a podpora aktívnych klubov,
- Zväčšiť angažovanosť v ZŠK SR a SKJ,
- Vyhodnocovať aktivity klubov a spoločne plánovať
- Pokračovať v medzinárodnej prezentácií Obedience Slovakia

Preto na Vás apelujeme, aby sme sa stretli ,otvorene diskutovali a volili spoločné kroky k zlepšeniu Obedience na Slovensku. Navrhovaný termín 1.-2.9.2018 MSR Obedience - Malý Lapáš.
Signatári:
Jozef Olearčin
Janka Mazáková
Denisa Ružová
Andrej Čorba
Ivan Urminský
Marcela Kavuliaková
Tu vás poprosím o mená ľudí čo s tím súhlasia aby sme ich doplnili čim viac tým lepšie"

 

Naša reakcia :
Z utajeného vzniku verejnej skupiny, spôsobu výberu ľudí, doterajšej komunikácie a aj osobnej skúsenosti nadobudnutej v kynológií by sme mohli mať aj pochybnosti o pravom zmysle a účele tohto listu, ale som optimista a preto ho považujem za úprimnú snahu pomôcť. Žiaľ pisatelia z „odbornej skupiny“ akoby nepoznali ako je kynologický šport na Slovensku organizovaný.
Postupne sa budeme snažiť jednotlivé - ako je v liste uvedené - „najpálčivejšie problémy“ (podľa nás plynúce z neznalosti a asi aj z kynologickej neskúsenosti) stručne vysvetliť.
• Obedience Slovakia nie je strešným orgánom kynologického športu Obedience v SR. Strešným a jediným riadiacim orgánom kynologických športov v SR (napríklad: IPO, Národný skúšobný poriadok, Mondioring, Branný viacboj kynológov, malé plemená a aj Obedience) je Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky (ZŠK SR). Obedience Slovakia je bežný kynologický klub združený pod ZŠK SR , ktorý si žije vlastným aktívnym životom podľa svojich stanov. Tieto sú výhradným dokumentom tohto klubu a žiaden subjekt nemôže klubu diktovať, aké majú byť. Viac k tomu nie je čo dodať.

• Požiadavka o vytvorenie „výkonného výboru a volených členov výboru a prijímanie rozhodnutí hlasovaním“ . Obedience je riadené priamo štruktúrami ZŠK SR tak, ako VŠETKY iné športy v ňom združené. ZŠK SR má svoje volené orgány, komisie, konferencie, zjazdy. Mrzí ma, že za posledné roky som na tomto oficiálnom kynologickom fóre nevidel nikoho z vyššie uvedených signatárov. Taktiež nechápeme, prečo „ľudia bez členstva v riadnom kynologickom klube vznášajú požiadavku na vytvorenie štruktúr a vyjadrovanie sa k ich činnosti a rozhodovaniu, keďže nie sú združení pod ZŠK SR (pripomienka je adresovaná najmä signatárov bez členstva). Vytvorenie ďalšej štruktúry bez reálnej právomoci, ale predpokladáme s novým rozpočtom, ktorá len zase vytiahne nejaké peniaze z vreciek kynológov, je podľa mňa nie šťastným riešením. Jednotliví ľudia sú organizovaní v svojich kynologických kluboch a určite nepotrebujú ďalšie členské poplatky a povinnosti.

• Ďalší spomínaný bod je transparentné financovanie. Táto požiadavka je dopredu dávno splnená. V začiatkoch Obedience ako športu bol tento v plnej miere financovaný - rozumej DOTOVANÝ - zo súkromných zdrojov zakladateľov (semináre, preteky, tvorba poriadkov, účasti na zasadnutí komisie FCI , školenie rozhodcov a podobne). Rádovo jednotky tisíc eur.
Na základe niekoľkoročných výsledkov práce v oblasti Obedience a vďaka ústretovosti Prezídia ZŠK SR a konferencie členov ZŠK SR, sa podarilo zabezpečiť každoročný príspevok na činnosť s účelovým viazaním na organizovanie Majstrovstiev SR v Obedience na úrovni CACIOB , organizovanie kvalifikačných pretekov na majstrovstvá sveta, zasadanie komisie FCI, prípadne školenie rozhodcov, úhradu štartovného poplatku reprezentácie v celkovej výške 1400 EUR. Pre istotu píšem slovom tisícštyristo EUR, aby si niekto nemyslel, že som zabudol napísať ešte jednu nulu. Len majstrovstvá s kvalitným zahraničným rozhodcom vyčerpajú cca 80 % príspevku. Uvedený príspevok je tomuto športu poskytovaný cez kynologický klub Obedience Slovakia, ktorého členovia ako fyzické osoby, vzhľadom na ich odbornosť a nevykonávanie žiadnych komerčných aktivít, sú poverené zabezpečením uvedených činností.
Iné príspevky zo ZŠK SR, alebo Ministerstva školstva ako štátneho orgánu NEPRICHÁDZAJÚ.
Väčšina z vyššie uvedených činností , t.j. kynologických aktivít končí v strate a teda je dotovaná zo súkromných zdrojov a zdrojov rôznych drobných sponzorov jednotlivých akcií, ktorým sa aj touto cestou chcem poďakovať. Samozrejme sme sa snažili cez rôzne projekty zabezpečiť aj iné zdroje financovania, oslovili sme významné subjekty(nadácie), avšak odpovede boli záporné, alebo ani neprišli. Kynológia nie je v spektre ich záujmu.

• K bodu financovanie reprezentantov na majstrovstvá sveta, financovanie rozhodcov a stevardov. Znova sa prejavuje veľmi slabá informovanosť tvorcov listu. V uzneseniach a smerniciach ZŠK SR je všetko uvedené, stačí si ich prečítať. Pre VŠETKY kynologické reprezentácie platia rovnaké podmienky. Zjednodušene napísané pretekár, ktorý splnil kvalifikačné kritéria, má zaplatené štartovné. Pretekár, ktorý sa umiestni do 20. miesta má zaplatené aj ostatné náklady. O reprezentácií rozhoduje prezídium ZŠK na základe výsledkov kvalifikácie tak ako pri všetkých športoch. Steward je v roli pomocníka má svoje smernice.. Pre medzinárodných rozhodcov platia pravidlá FCI. Samozrejme každý usporiadateľ sa môže dohodnúť s rozhodcom, alebo stewardom aj individuálne podľa svojho uváženia a možností.

• Získavanie grantov a podpora aktívnych klubov. V rámci ZŠK SR je vyhlásená podpora aktívnych klubov. Treba sa len zúčastniť. Samozrejme všetci kynológovia uvítajú, ak prostredníctvom ktoréhokoľvek klubu prídu financie do tohto krásneho športu. Nechápeme v čom je ten pálčivý problém.

• Spoločné plánovanie. Sme všetkými desiatimi za. V predstihu sa zostavuje spoločný Kalendár kynologických akcií práve z dôvodu synchronizácie a neprekrývania sa akcií. Kalendár je prístupný na webe ZŠK SR, ale aj na webe Obedience. Napriek našej snahe však práve nemenovaní zo „signatárov“ majú s termínmi problém. Plánujú si akcie na už obsadené významné termíny, ako sú Majstrovstvá SR klubu BCCSK, zasadania pracovnej komisie FCI vo Fínsku v roku 2018 a podobne. Proste neznalosť na neznalosť, ale pálčivý problém je na svete.

K ostatným ťažko uchopiteľným (asi len stručne napísaným) pálčivým problémom sa nevieme vyjadriť , lebo nerozumieme uvedenej myšlienke. Sú totiž napísané vágne, slovami bez podstaty.

Samozrejme sme radi, že Obedience dosiahlo taký stupeň rozvoja a popularity, že sa nám tu objavili „otvorené listy“ a požiadavky na nové funkcie.
Samozrejme ako aktívni propagátori Obedience sa radi vo vhodnom termíne stretneme s inými rovnako zanietenými kynológmi. Avšak stretnutie s istotou nebude môcť byť v septembri počas konania Majstrovstiev SR Obedience na Lapáši. V tomto období sa všetci organizátori musia plne a zodpovedne venovať priebehu pretekov.
Navrhujeme, aby termín stretnutia bol zvolený po výcvikovom období 2018, kedy môžeme spoločne ukončiť a vyhodnotiť sezónu a pripraviť sa na nové obdobie 2019, tak ako najlepšie vieme.

Ako sme dobre pochopili objavili sa noví aktívni kynológovia, ktorí chcú priložiť nezištne ruku k dielu, čomu sa tešíme a možno nám pomôžu vyriešiť niektoré nižšie uvedené prevádzkové úlohy, ktoré riešime ako fyzické osoby snažiace sa o rozvoj Obedience. Tieto by viedli k zlepšeniu činnosti Obedience v SR. A preto vyzývame dobrovoľníkov na riešenie týchto úloh:
1. Návrh a sponzorské vytvorenie novej webovej stránky v modernom redakčnom systéme. Terajšia je v Joomle a už nezodpovedá potrebám , napríklad responzívneho dizajnu. Stránka je k dispozícií všetkým klubom bez akýchkoľvek poplatkov na zverejňovanie svojich akcii ako aj na základné informovanie záujemcov o tento šport.
2. Odporúčanie zodpovedných adeptov na stewardov , u ktorých je potenciál následnej aktivity.
3. Odporúčanie nových adeptov na rozhodcov Obedience. Končí nám výnimka v ZŠK SR na posudzovanie rozhodcu vo vlastnom klube, takže vzniknú prevádzkové ťažkosti.
4. Získanie sponzorov na Majstrovstvá SR Obedience, prípadne sponzorov reprezentácie.
5. Dávnejšie rozmýšľame nad organizovaním propagácie Obedience v kynologických kluboch združených v ZŠK SR, k dnešnému dňu je ich 415. Určite to bude vedieť niekto uchopiť ako projekt.

Dúfam že nejasností sa vysvetlili a teším sa na spoluprácu všetkých nadšencov tohto pekného športu.
Príjemný deň
Pavel a Ingrid Tamášiovi