• Organizátor je povinný:
  1) požiadať ZŠK o termín usporiadania akcií
  2) najmenej 2 týždne pred termínom akcie zverejniť propozície s požadovanými informáciami
  3) najmenej 10 dní pred termínom akcie upovedomiť rozhodcu a oznámiť po uzávierke počet štartujúcich a byť s rozhodcom v kontakte do termínu podujatia
  4) najneskôr do 14 dní po akcii v súčinnosti s rozhodcom zabezpečiť odoslanie výsledkov, súpisky a správy rozhodcu o priebehu akcie
 • Pretekár je povinný na oficiálnu akciu predložiť:
  1) Pracovnú knižku psa (Výkonnostný preukaz psa) alebo Prílohu k preukazu pôvodu
  2) Petpass / Vakcinačnú knižku psa s platnými očkovaniami podľa propozícií akcie
  3) Preukaz o pôvode psa (platí pre psov s preukázateľným pôvodom)
  4) Potvrdenie o poslednej vykonanej skúške (doložiť originál na požiadanie, resp. zápis vo výkonnostnej knižke)