Začiatok Obedience na Slovensku sa datuje od roku 2007…..

Kynologický šport Obedience je zaradený medzi ostatné kynologické športy riadené Zväzom športovej kynológie Slovenskej republiky.

Kynologický klub Obedience Slovakia bol Zväzom športovej kynológie SR poverený metodicky usmerňovať a dohliadať na rozvoj kynologického športu obedience na Slovensku v intenciách medzinárodných pravidiel FCI. Obedience Slovakia zastrešuje  všetky  kompetencie vyplývajúce  z aktivít  delegovaných  ZŠK SR  v oblasti odborného a vecného  vedenia a organizovania  Obedience  na Slovensku.

Klub vznikol 14.4.2011 ako Klub športovej kynológie a Obedience, ktorý sa registráciou dodatku k stanovám k 12.8.2016 premenoval. Obedience Slovakia je dobrovoľná, nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora a rozvoj telesnej kultúry a športu, so zameraním na kynologickú športovú činnosť v súlade s cieľmi a poslaním Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky (ZŠK SR), Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI), Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) a Únie kynologických klubov (UKK).

Stránka kynologického klubu Obedience Slovakia, na ktorej sa práve nachádzate – bola prepožičaná predovšetkým na informovanie o pripravovaných oficiálnych akciách obedience v SR, ich priebehu a výsledkoch, ako aj zverejnenie dokumentov, noviniek, oznamov a informácií z kynologického športu OBEDIENCE na národnej úrovni.