ČO JE VÝKONNOSTNÁ KNIŽKA PSA A KDE POŽIADAŤ O JEJ VYSTAVENIE

Za výkonnostnú knižku (VK) sa považuje Výstavný a výkonnostný preukaz psa (napr. VK ZŠK SR, IRO, agility, Príloha k preukazu pôvodu psa) vydaný oficiálnym subjektom.  VK pre slovenských občanov pre športy pod Zväzom športovej kynológie SR vydáva sekretariát ZŠK SR na zákalde predloženej žiadosti (zverejnená na stránke ZŠK http://zsksr.sk ). Pre konkrétneho psa je vydaná iba jedna VK až do úplného zapísania. Potom je možné požiadať o novú VK. Do VK sa zapisuje mikročip resp. aj tetovanie, ktoré identifikuje konkrétne zviera. Mikročip, resp. tetovacie číslo musia byť identické s údajom uvedeným v preukaze pôvodu psa, resp. v  Petpase (očkovací preukaz psa – pri psoch bez preukázateľného pôvodu).

VK je od roku 2021 v SR povinná na oficiálnych podujatiach od úrovne 2 (OB 2, RO 2), v nižších úrovniach/triedach je odporúčaná, nie povinná. Do VK sa zapisujú výsledky iba z oficiálnych podujatí (preteky, skúšky). Bez VK v úrovni 2 (v triede 2) nie je možné psa na oficiálnu akciu prijať a posúdiť. VK sa predkladá pri prezentácií a musí byť riadne vyplnená. Nevyplnená VK nie je platná, pes sa nemôže s takouto VK oficiálnej akcie zúčastniť , a keď sa akcie zúčastnil, výsledok bude anulovaný. Taktiež sa neakceptujú neoficiálne VK (vydané iným subjektom ako oficiálnym subjektom konkrétnej krajiny – člena FCI). 

Som občan SR, kde môžem požiadať o VK ?

1. VK môže zabezpečiť chovateľ pre svoje šteniatka a odovzdať ju spolu s preukazom pôvodu novým majiteľom zvierat. O vystavenie VK požiada pri zápise šteniat do plemennej knihy. Vystavenie je spoplatnené za základe aktuálneho cenníka ZŠK SR.   

2. O vystavenie VK môže požiadať majiteľ psa na sekretariáte ZŠK SR (žiadosť o vystavenie a kontakt je uvedený na internetovej stránke Zväzu: http://zsksr.sk/kontakt/).

Psy s preukazom pôvodu: K vystaveniu VK je potrebné predložiť/zaslať kópiu preukazu pôvodu psa s jasne viditeľnými údajmi a číslom mikročipu.
V prípade, ak majiteľ požaduje do novej knižky zapísať aj výsledky z doposiaľ absolvovaných skúšok, resp. výstav, je nutné predložiť kópiu príslušného potvrdenia z akcie (oficiálne tlačivo, ktoré pretekár/vystavovateľ dostal po ukončení akcie).  Zápisy do preukazu pôvodu môže vykonávať iba poverená osoba sekretariátu ZŠK SR alebo rozhodca.   

Psy bez preukazu pôvodu: K vystaveniu VK je nutné predložiť kópiu strany očkovacieho preukazu (Pasu spoločenského zvieraťa – Pet Passport / Petpass), na ktorej je viditeľne uvedené:  meno psa, číslo mikročipu a registračné číslo Petpass-u. V prípade požiadavky o spätný zápis už absolvovaných oficiálnych podujatí zaslať kópiu Potvrdenia o vykonaní skúšky (oficiálne tlačivo, ktoré pretekár dostal po ukončení akcie).

Nie som občan SR a chcem sa zúčastniť oficiálnej akcie v SR ?

Na skúškach a pretekoch v SR sa postupuje podľa skúšobných pravidiel platných v Slovenskej republike. VK zahraničných pretekárov sa akceptujú, ak boli vydané oficiálnym zväzom, asociáciou tej ktorej konkrétnej krajiny.    

Som občan SR a idem pretekať do zahraničia. Platí tam slovenská VK?

Na vrcholových podujatiach – ako sú napr. majstrovstvá sveta – áno. Platí pravidlo – na jedného psa je vždy vydaná iba jedna VK. Účasť na medzinárodných podujatiach FCI je vždy podmienená predložením oficiálnej VK (VK je povinná). Pri účasti na národných podujatiach v zahraničí sa odporúča overiť si akceptovateľnosť vydanej VK.

Ako je to s účasťou psov bez preukázateľného pôvodu (psov bez rodokmeňa) na oficiálnych podujatiach FCI ?

V zmysle Smernice SKJ nemôžu psy bez preukázateľného pôvodu štartovať na kynologických športových podujatiach medzinárodného a národného charakteru, ktoré sú organizované SKJ, alebo jej zmluvnými, asociovanými, alebo riadnymi členmi (čl. 4, body 1 až 4). Od 1.1.2020 v prípade účasti na skúške psov bez preukázateľného pôvodu v držbe psovodoch starších ako 18 rokov môže byť priznaná výcviková značka (skúška zvýkonu) maximálne v kategóriách základného stupňa (čl. 4, bod 5 a príloha 2). V Obedience je možné udeliť skúšku v OB1 ako aj všetky nižšie stupne skúšok OBZ – A, B, C. V Rally Obedience je možné udeliť skúšku v RO1, ROB a ROS. V prípade účasti na skúške psov bez preukázateľného pôvodu v držbe psovodoch mladších ako 18 rokov (v Rally Obedience ide o kategóriu „Junior“) môže byť priznaná výcviková značka (skúška z výkonu) maximálne v kategóriách o jeden stupeň vyšších ako základných (čl. 4, bod 6 a príloha 2). V Obedience je možné udeliť skúšku v OB2, OB1 ako aj všetky nižšie stupne skúšok OBZ – A, B, C.
V Rally Obedience je možné udeliť skúšku v RO2, RO1, ROB a ROS.
Na pretekoch bez zadania skúšky v Obedience , resp. v Rally Obedience je možné nastúpiť do hociktorej triedy bez ohľadu na to, či pes skúšku má, alebo nie. Účasť na pretekoch potvrdzuje organizátor.