RALLY OBEDIENCE od 1.1.2021 už aj na Slovensku

  • Home
  • RALLY OBEDIENCE od 1.1.2021 už aj na Slovensku

Rally Obedience (RO) je kynologický šport, ktorý má vo svete niekoľkoročnú históriu. Vznikol v 90-tych rokoch minulého storočia v Amerike a práve kvôli svojej ústrednej myšlienke si získal sympatie a rozšíril sa do ostatných krajín. RO je registrovaný v medzinárodnej kynologickej federácií (FCI), kde má aktívne pôsobiacu vlastnú pracovnú skupinu. RO každým rokom naberá na väčšej popularite, keďže je vhodný pre psov všetkých plemien, a to aj pre psov vyššieho veku a môžu ho praktizovať psovodi bez rozdielu veku, tzn. deti, mládež, dospelí a tiež aj psovodi so zdravotným obmedzením. RO je založený na tímovej práci a základom tohto výcviku nie je fyzická sila, ale vzájomná komunikácia a predvedenie dobrého vzťahu dvojice „pes – psovod“. V susediacich krajinách so Slovenskom sa tento šport úspešne rozvíja.

RO nie je klasická poslušnosť – je to spojenie prvkov klasickej poslušnosti s pestrým pohybom. RO sa cvičí v priestore nazývaný „parúr“ o rozlohe 20 x 30 metrov. V tomto priestore sú rozložené karty s úlohami – pokynmi na vykonanie cviku. Dvojica prechádza parkúrom a plní úlohy (cviky poslušnosti) pokiaľ možno bezchybne a v časovom limite 4 minúty. Podľa úrovne náročnosti je súbor cvikov zaradený do úrovne RO B („Začiatočníci“), RO 1, RO 2, RO 3 a pre psy veku od 8 rokov a staršie je určená úroveň RO S („Senior“).

Našou snahou je maximálne motivovať deti a mládež k pozitívnemu vzťahu ku psom, učiť ich pochopiť svet psov a svet ľudí vo vzájomnej symbióze a naučiť ich pracovať a žiť so zvieratkom tak, aby mali zo vzájomného výcviku radosť a aby spoločné žitie bolo príjemné pre obe strany. Pre deti a mládež je vytvorená samostatne hodnotená kategória „Junior“, v ktorej sa môžu zúčastniť deti už od 8 rokov svojho veku.  

Procesu zostavenia skúšobných pravidiel predchádzala analýza skúšobných poriadkov okolitých krajín. Zistili sme, že Rakúsko má nielen v pracovnej Komisii FCI pre RO silné postavenie, ale rakúske pravidlá implementovalo v plnom obsahu aj Maďarsko. Preto sme sa rozhodli za východiskovú bázu zvoliť rakúske pravidlá. Dôvodom bola snaha zjednodušiť cestu pretekárom, ktorí by sa chceli zúčastňovať pretekov v Maďarsku, Rakúsku a ostatných susediacich krajinách.

Cviky obsahujú klasické prvky poslušnosti ako sadni, ľahni, stoj, zmena tempa chôdze, zostaň, privolanie, ale aj otočky o 90°, 180°, 270° a 360°, slalomy, špirály, prekonávanie prekážok a iné. Celé cvičenie je veľmi dynamické a hravé. Domnievame sa, že tento šport by mohol byť ďalším smerom v rozvoji kynológie a náplni pre prácu so psom v základných organizáciách Zväzu najmä pre deti a tých, ktorí nemajú športové ambície, ale príjemne chcú tráviť čas v kolektíve na cvičisku spolu so svojim psom.

Návrh skúšobných pravidiel bol predložený na schválenie Prezídiu ZŠK SR, ktoré ich 26.11.2020 verifikovalo a prijalo medzi ostatné oficiálne športy zastrešené národným Zväzom s účinnosťou od 1.1.2021. Touto cestou ďakujeme p. Denise Fazekašovej za podporu a spoluprácu v realizačnom tíme.  

              S vykročením do nového roka máme pred sebou niekoľko cieľov: V súčasnosti zabezpečujeme pomôcky a vybavenie na cvičenie tohto nového športu, pripravujeme teoretické a praktické semináre so zahraničnými lektormi na jar 2021, ak podmienky na usporiadanie vzhľadom k pandémii budú priaznivé. V roku 2021 plánujeme usporiadať otvorené tréningy, ukážky a semináre na spopularizovanie a podporu rozvoja RO na slovenských cvičiskách. Prvé preteky a skúšky chceme usporiadať už na jeseň 2021. V priebehu roka by sme radi zrealizovali školenie rozhodcov a obslužného personálu.

              Verím, že Vás tento nový šport osloví a nájdete v ňom cestu na spoločné chvíle so svojimi psami v kolektíve nových priateľov.