Obedience v roku 2017 PDF Tlačiť

 

Retrospektíva


Obedience vstúpila do kynologického života v Slovenskej republike pred ôsmimi rokmi. Počas tohto obdobia sa pomerne dobre etablovala na športovom poli a získala pevné miesto v slovenskej kynológii, aj keď začiatky neboli ľahké. Obedience si dokázala nájsť svojich priaznivcov aj v období, kedy všeobecne klesá záujem o športovú kynológiu a do popredia sa dostávajú kynologické odvetvia, ktoré sú zamerané viac na zábavu, prípadne taký pohyb so psom, ktorý je pre neho prirodzený.

 

V roku 2011 sme uviedli do života celoslovenskú súťaž pod názvom „Liga Obedience“. počas nasledujúcich šiestich rokov boli preteky Ligy zárukou kvalitných športových kynologických podujatí v rámci jednotlivých regiónov SR, zvládnutých na výbornú, za čo patrí vďaka kynologickým klubom, ktoré sa na ich realizácií podieľali. Záujem o tieto preteky bol aj u kynológov zo zahraničia. Najväčšiu účasť sme zaznamenali v roku 2014, kedy sa v rámci 5 pretekov Ligy zúčastnilo spolu 63 štartujúcich dvojíc. Liga za roky svojho pôsobenia napomohla  rozvoju,  aj masovosti v Obedience.   Čítaj ďalej ....


 

 

Rozvoj Obedience sme sa snažili podporiť aj inými aktivitami ako pretekmi. Zorganizovali sme niekoľko seminárov aj pre laickú verejnosť, zrealizovali sme školenia výcvikárov v kynologických, resp. chovateľských kluboch združených pod SKJ, ZŠK SR a UKK, zúčastňovali sme sa verejných kynologických akcií s ukážkami cvikov s našimi psami, robili sme nábor na vyškolenie stewardov.


V posledných rokoch však zaznamenávame pomalší rozvoj Obedience. Nepostrehli sme výraznejšie rastúci trend súťaží Obedience, ani nárast počtu aktívne cvičiacich kynológov. Psovodi sa sústreďujú najmä na preteky Ligy, kynologické kluby nemajú záujem usporiadať oficiálne skúšky, resp. preteky Obedience. Tento stav je i napriek tomu, že počty súťažiacich nie sú nízke a  seminárov, neoficiálnych pretekov a táborov Obedience pribúda. Ako možnú príčinu, že kluby neorganizujú vlastné preteky Obedience predpokladáme obavu  usporiadateľov, že ak pretek nie je zaradený v Lige, tak sa ho nezúčastnia kvalitné dvojice, prípadne účasť psovodov bude malá. Zoznam pretekov zaradených do Ligy žiaľ nie je možné už zvyšovať z dôvodu neúmerného zaťaženia psovodov aj psov. A tak vznikol stav, že projekt Ligy, ktorý pomohol naštartovať pravidelné súťaženie a veľkou mierou etabloval Obedience v SR, začal brániť jej ďalšiemu rozvoju. Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli, že Ligu Obedience pozastavíme. Podľa predbežných zistení predpokladáme, že v roku 2017 bude viac súťaží ako v tomto roku.


 

Ďalšia perspektíva slovenskej Obedience, alebo Čo by sme chceli zlepšiť.


Pozastavením Ligy život Obedience na Slovensku nekončí. Každý kynologický klub, ktorý je členom ZŠK SR môže byť usporiadateľom oficiálnej akcie Obedience. Tým, ktorí sa rozhodnú pretek alebo skúšku Obedience usporiadať a nemajú dostatočné skúsenosti, sme samozrejme vždy pripravení pomôcť s organizáciou a priebehom akcie. Veríme, že je dostatok schopných a šikovných nadšencov Obedience, ktorí sa na túto cestu dajú a začnú organizovať podujatia v jednotlivých regiónoch. Taktiež sme pripravení poradiť výcvikárom v kynologických kluboch s metodikou Obedience.


 

Čo pripravujeme na rok 2017


Klub športovej kynológie a Obedience, ktorého názov sa od septembra 2016 zmenil na  Obedience Slovakia, bude i naďalej odborným garantom Obedience na Slovensku. Prostredníctvom slovenského zástupcu v FCI komisii pre Obedience bude aj v nasledujúcom roku aplikovať medzinárodné trendy do slovenskej Obedience. Občianske združenie Obedience Slovakia pod záštitou Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky v roku 2017 už tradične zorganizuje tieto preteky:


  1. Kvalifikačný pretek pre slovenských pretekárov na Majstrovstvá sveta Obedience, ktoré sa uskutočnia v roku 2017 v Belgicku. Účasť zahraničných pretekárov nebude vylúčená (predpokladaný termín halových pretekov: marec - apríl 2017)
  2. Majstrovstvá ZŠK SR – medzinárodný pretek so zadaním titulu CACIOB v OB3 a so zadaním titulu Majster Obedience SR v  OB1, OB2 a OB3. Otvorená bude aj trieda  OBZ avšak bez zadania titulu Majster (predpokladaný termín: 2.-3.9.2017)Prostredníctvom Únie chovateľských klubov ako aj formou osobných kontaktov oslovíme chovateľské kluby a v prípade záujmu ich členov pomôžeme naštartovať Obedience aj v tejto oblasti. Predovšetkým máme na mysli organizovaný odborný výcvik, organizáciu pretekov, perspektívne so zadaním titulu CACT.Obedience Slovakia zabezpečí odbornú kvalifikáciu rozhodcov a stewardov. Avšak aj v tejto oblasti príde k výrazným zmenám v zmysle zvyklostí  a pravidiel ZŠK SR.  Našou prioritou je, aby v Obedience pôsobilo viac aktívnych stewardov a viac odborne kvalitných rozhodcov. V súčasnosti nedostatočný počet kvalitných stewardov a menší počet rozhodcov považujeme tiež za jednu z príčin spomalenia rozvoja Obedience na Slovensku.

Zmena v procese udeľovania licencie stewarda bude v tom, že odborne zdatný jednotlivec, resp. kynologický klub (školiteľ) zabezpečí kurzy pre budúcich stewardov tzv. prípravku plne vo svojej kompetencii. Dĺžku kurzu a obsahovú náplň určí školiteľ, jedinou podmienkou bude, aby obsah zodpovedal platným skúšobným pravidlám. Po ukončení prípravky požiada školiteľ skúšobného komisára o preskúšanie nových adeptov. Termín si určia po vzájomnej dohode. Určení skúšobní komisári budú delegovaní na túto činnosť, ich zoznam bude zverejnený na stránke www.dog-obedience.sk. Záverečné skúšky budú pozostávať z teoretického písomného testu a praktickej časti.

Školenie rozhodcov a priznávanie licencie novým rozhodcom bude plne v kompetencii Obedience Slovakia v spolupráci so ZŠK SR. Informácie o spôsobe pridelenia licencie rozhodcu a licencie stewarda budú zverejnené na stránke www.dog-obedience.sk.

Obedience Slovakia najmenej raz do roka zorganizuje workshop pre rozhodcov. Predpokladaný termín je po ukončení sezóny na konci roka. Ak by prišlo k zmenám v medzinárodnej Obedience v priebehu roka, stretnutie zvolá ad-hoc, resp. korešpondenčne.Ako motivačný prvok pre aktívnych psovodov pre rok 2017 bude:

 


1. Po ukončení sezóny 2017 budeme bilancovať z oficiálnych akcií Obedience na Slovensku, teda z pretekov a skúšok zaevidovaných v Kalendári kynologických akcií, ktoré boli odsúhlasené ZŠK SR a výsledky v požadovanej forme boli zaslané a zverejnené na www.dog-obedience.sk. Hodnotení budú iba slovenskí kynológovia. Vyhlásení a ocenení budú:


a)  Najúspešnejšia dvojica sezóny v triedach OBZ, 1, 2, 3
b)  Najúspešnejší mládežník Obedience za rok 2017


Novinkou bude možnosť  získania titulu  Šampióna práce Obedience.


Podrobné pravidlá a výsledky budú zverejnené na národnej internetovej stránke.


2. V budúcom roku plánujeme zverejniť novú štruktúru našej internetovej stránky, ktorá bude informovať o všetkých Obedience akciách na Slovensku, o ktorých propagáciu budeme požiadaní (preteky, skúšky, semináre, školenia, prípravky, klubové akcie, ukážky, neoficiálne preteky a pod.). Taktiež budeme informovať o významných medzinárodných pretekoch (majstrovstvá sveta, CACIOB a pod.).  Akcie budú paralelne zverejnené aj na Facebooku.

 

 

 

 

Záver

 

Vážení priaznivci Obedience,

dúfame, že pripravované zmeny a uvedené plánované aktivity na rok 2017 posunú slovenskú Obedience dopredu a umožnia, aby sa rady aktívnych priaznivcov tohto pekného športu so psom výraznejšie rozšírili. Po skončení výcvikového roka 2017 vyhodnotíme dopady prezentovaných rozhodnutí.