Výklad Smernice pre udelenie titulu "Majster" (2019) PDF Tlačiť E-mail

 

Výklad ustanovení Smernice pre udeľovanie titulu „Majster Slovenskej republiky“ a výcvikovej značky, resp. výcvikovej licencie v športových kynologických odvetviach
(schválená na zasadnutí Valného zhromaždenia SKJ 16.4.2019, platná od 16.4.2019)

A. Udeľovanie titulu „Majster Slovenskej republiky a s tým súvisiaci register zadaných titulov (platnosť ustanovení od 16.4.2019)

1. Súhlas na udelenie titulu „Majster Slovenskej republiky“ na kynologickom podujatí prideľuje SKJ na základe žiadosti členskej organizácie-kynologického klubu (príloha 1). ZŠK vedie samostatný register udelených titulov (čl. 3, body 1 a 2).

2. Členská organizácia (žiadateľ), ktorej súhlas bol pridelený, je do konca príslušného kalendárneho roka povinná zaslať zoznam pridelených titulov (náležitosti zoznamu sú uvedené v čl. 3 bod 6, a v zmysle bodu 3).

3. Titul môže byť udelený iba v najvyššej triede (čl. 3, bod 3) dvojici, ktorá splnila limit skúšky (čl.3, bod 5).

4. Porušenie ustanovení Smernice znamená odobratie titulu aj spätne (čl. 3, bod 7).

B. Účasť psov bez preukazu pôvodu na športových kynologických podujatiach (platnosť ustanovení od 31.12.2019, 1.1.2020, 31.12.2020)

5. Definícia kynologického športového podujatia (čl. 4, body 3 a 4):
- medzinárodného charakteru – udeľuje sa akýkoľvek medzinárodný titul FCI
- národného charakteru – udeľuje sa akékoľvek národný titul alebo titul „Majster Slovenskej republiky“.

6. Psy bez preukazu pôvodu môžu štartovať na kynologických akciách medzinárodného a národného charakteru:
- do 31.12.2019 ak sú v držbe psovodov starších ako 18 rokov veku
- do 31.12.2020 ak sú v držbe psovodov mladších ako 18 rokov veku vrátane a nastúpia na akciu s vodičom mladším ako 18 rokov vrátane.
Po týchto termínoch už nie je povolená účasť psov bez preukazu pôvodu na kynologických športových podujatiach medzinárodného a národného charakteru.

7. Zápis zloženej skúšky z výkonu od 1.1.2020:
a) psom bez preukazu pôvodu psovodov starších ako 18 rokov veku:
Od 1.1.2020 im môže byť zapísaná skúška z výkonu už iba v kategórií základný stupeň (za základný stupeň v OB sa považuje OB1, tzn. Môžu zložiť skúšku max. OB1, a tak môžu súťažiť aj v OB2. V prípade úspešne zloženého limitu v OB2 im táto známka nebude zapísaná).

b) psom bez preukazu pôvodu psovodov mladších ako 18 rokov veku vrátane:
Od 1.1.2020 im môže byť zapísaná skúška z výkonu maximálne o jeden stupeň vyššia ako je základný stupeň (za základnú skúšku v obedience sa považuje OB1, tzn. môžu zložiť skúšku max. OB2, a tak súťažiť aj v OB3. V prípade úspešne zloženého limitu v OB3 sa ale dosiahnutá známka nezapíše).

8. Ustanovenia čl. 4 neplatia pre kynologický šport agility.